ISIMEMEZELO ESIPHUMA KUMHLONISHWA USODOLOBHA WAKWA-NONGOMA UMNU. M.A. MNCWANGO MAYELANA NOKUVALWA KWEZWE LASE- SOUTH AFRICA IZINSUKU EZINGAMASHUMI AMABILI NANYE (21)

ISIMEMEZELO ESIPHUMA KUMHLONISHWA USODOLOBHA WAKWA-NONGOMA UMNU. M.A. MNCWANGO MAYELANA NOKUVALWA KWEZWE LASE- SOUTH AFRICA IZINSUKU EZINGAMASHUMI AMABILI NANYE (21)

NAKHU OKULINDELEKE EMPHAKATHINI NGALESISIKHATHI:

 1. Ukuhamba kwabantu ngokungenasidingo akusavunyelwe;
 2. Yonke imibuthano ehlanganisa abantu abaningi ndawonye ivaliwe;
 3. Izinkonzo zika Good-Friday ezihlanganisa abantu abaningi azivunyelwe;
 4. Ukuhlangana kwe-Mona Market akuzukuba khona kulesisikhathi sezinsuku eziyi-21;
 5. Imishado noma udwendwe ohlanganisa abantu mayibikwe emaphoyiseni kuqala. 

Kulesisikhathi esinzima kulindelekile ukuthi abantu bahlale emakhaya, bangabi yuvanzi.  Lokhu kuzonciphisa amathuba okubhebhezeleka kukasomqhele phecelezi iCoronavirus. Uzophuma ekhaya ngoba uyokwenza lokhu okulandelayo:

 • Uyothenga noma uyolanda imishanguzo kaDokotela;
 • Uyobonana nodokotela;
 • Uyothenga ukudla;
 • Uyohola imali yesibonelelo.

Ukusebenza kwamahhovisi kaMasipala kuzoncipha kakhulu ngaphandle kwaleminyango elandelayo:

 • UMnyango wezinhlekelele (Disaster);
 • Amaphoyisa asemgwaqeni (Traffic Officers);
 • Abaqoqa udoti (Waste Section);
 • Abahlanza idolobha;
 • Ihhovisi lami lizovulwa ngoLwesibili nangolweSine ukwelekelela laba abasuke bezocela usizo lokungcwatshelwa abathandiweyo babo.

Nakhu okulindelekile uma kunemicimbi enhlobonhlobo:

 • Uma kukhona ilunga lomndeni elishonile, amalungu asondele kuphela avumelekile ukuba yingxenye;
 • Inkonzo yomngcwabo akumele ithathe isikhathi esingaphezu kwehora;
 • Inkonzo yomngcwabo akumele ibe setendeni noma endaweni ezomumatha umthamo omkhulu wabantu;
 • Ukudla kumele kuphakelwe kulamapuleti alahlwayo phecelezi (disposable utensils).

Siyawucela uMphakathi ukuthi uzithibe kulesikhathi esingamaviki amathathu.  Sicela ukuba sikhulekeni sonke sicele uJehova angenelele kulempi esibhekene nayo.

“The council of Nongoma Municipality took a resolution to close offices from the 26th March 2020 to 17th April 2020 due to the country’s lockdown as announced by the President of the Republic of South Africa”.

Kindly note that the above arrangement excludes all essential services employees and management.

For emergency call: 076 981 2745/064 754 3323″