Umkhandlu wakwaNongoma uvalelise izintombi

Umkhandlu wakwaNongoma uvalelise izintombi

Kuvalelisa izintombi ziya emhlangeni

Usodolophu u-Albert Mncwango uvalelise izintombi  ngokuzenzela umcimbi wokuya emhlangani ngo Mandulo obuhlanganiswe . Izintombi zibuthane ngoLwesihlanu ehholo iMultipurpose Centre lapho okuphindwe kwaba  nomkhuleko kukhulekelwa umcimbi kaBayede. uNdlunkulu MaMthethwa noMNtwana uBhela  abebethunywe nguNdlunkulu KaMathe waKwaDlamahlahla njenge zikhulumi zosuku.

IMeya isike elijikayo incoma izintombi ngokufika ngobuningi bazo kulomvaleliso owandulela usuku lomkhosi woMhlanga oba esigodlweni eNyokeni KwaNongoma.” Kubalulekile ukuba nina njengabanikazi bomcimbi zonke ezinye izintombi ziza lapha esizindeni senu kumele kube yini enizemukelayo nizibonise nokuthi ziziphatha kanjani.Siyangithokozisa isibalo senu esiya senyuka minyaka yonke ngoba nyakenye beniyi-1000 namuhla ningaphezu kwalokho.Laphaya eNyokeni isimo sesishintshile sekukhona itende lenu,amanzi nezindlu zangasese nokudla okumnandi,” kusho   uMeya uMncwango. Izintombi zinqamule edolobheni KwaNongoma kwema yonk’into zitelebhela ziholwa yiMeya nephini layo nezisebenzi zoMkhandlu wakhona.