UZUZE UMKLOMELO WOKWENZA KAHLE UMASIPALA WAKWANONGOMA

UZUZE UMKLOMELO WOKWENZA KAHLE UMASIPALA WAKWANONGOMA

UZUZE UMKLOMELO WOKWENZA KAHLE UMASIPALA WAKWANONGOMA

UMkhandlu ongunyonikayiphumuli usanda kuklonyeliswa ngendondo yokusebenza kahle iBack 2Basic,emuva kokuqwaqwada bonke abanye omasipala  kulomkhakha.”Kuyasikhuthaza ukuthola lomklomelo okuchaza ukuthi imisebenzi yethu iyabonakala ,senza okudingwa ngumphakathi esiwusebenzelayo.Sisazoqhubeka senze izimpilo zabantu zibe ngcono siwumasipala waKwaNongoma,”kusho Imeya Mncwango iphuphuma injabulo.